Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Wypożyczalnia

 
Strona Główna > Wypożyczalnia

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego.

1. Sprzęt jest własnością Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w Olecku Kolonia 4.
2. Wypożyczenie sprzętu jest PŁATNE, a dochód przeznaczony jest na cele statutowe Stowarzyszenia, w szczególności na wsparcie Hospicjum w Olecku.
3. Biorący do używania odpowiada za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę, określoną ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podstawę udostępnienia sprzętu stanowi umowa wypożyczenia zawarta pomiędzy osobami działającymi w imieniu wypożyczalni - Wypożyczającym a Biorącym do używania, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy.
5. Przy zawarciu umowy Biorący do używania ma obowiązek przedstawienia dowodu tożsamości.
6. Wypożyczenie sprzętu jest PŁATNE zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ponadto Biorący do używania zobowiązany jest wpłacić kaucję zwrotną w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem.
7. Kaucja zwracana jest po zakończeniu wypożyczenia i zwrocie wypożyczonego sprzętu – bez uszkodzeń.
8. W razie uszkodzenia sprzętu z winy biorącego do używania, wpłacona kaucja jest zatrzymana do czasu zakończenia naprawy. Z kaucji pokrywane są koszty w/w czynności. W przypadku gdyby kwota kaucji okazała się niewystarczająca Biorący do używania zobowiązany jest do dopłaty różnicy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o kosztach naprawy.
9. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Biorący do używania, zobowiązany jest on do zakupu nowego sprzętu, a w przypadku gdyby to nie było możliwe zwrotu równowartości tego sprzętu.

Zasady ewidencjonowania usług

1. Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje nr katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się:
  1) nazwa i nr katalogowy sprzętu,
  2) data udostępnienia i zwrotu sprzętu,
  3) imię i nazwisko oraz adres Biorącego do używania,
  4) uwagi dotyczące wydania i zwrotu sprzętu,
  5) podpisy przedstawicieli Wypożyczalni i Biorącego do używania
2. Wypożyczalnia prowadzi Księgę Ewidencyjną zawartych umów na wypożyczenie sprzętu.

Umowa wypożyczenia

 

Submenu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home